30 noviembre, 2009Con Hibino Masaharu, actual Soke del estilo, con el Kanbam para América Latina

Mochizuki Takeshi Sensei

Shinto Ryu Budo Tameshigiri