02 diciembre, 2009

Mochizuki Takeshi Sensei

Shinto Ryu Budo Tameshigiri